نام :

حسين چهره قاني

نام تجاری :

ورق چهرهقاني

کد کاربری :

f24-11172

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق گالوانیزه

فایل های ضمیمه :