نام :

ایرج امیری

نام تجاری :

امیریان آلیاژ

کد کاربری :

f24-10823

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فرو الیازها

فایل های ضمیمه :