تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-13074

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله صنعتی ...

کد کاربری :

f24-3709

تاریخ عضویت :

05 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی شمش و تختال ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-11705

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات استیل انواع توری پروفیل پروفیل z(پرلین) تیرآهن (IPE) ...

کد کاربری :

f24-7373

تاریخ عضویت :

08 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی ...

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-14296

تاریخ عضویت :

31 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

فلزات آلیاژی

خدمات بازرگانی :

فلزات غیر آهنی تیرآهن هاش (H) استیل انواع توری تجهیزات و ماشین آلات تیرآهن (IPE) ...

کد کاربری :

f24-2518

تاریخ عضویت :

20 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی فلزات غیر آهنی انواع توری ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-9007

تاریخ عضویت :

07 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

انواع توری

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-12073

تاریخ عضویت :

27 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری قوطی ستونی تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل ...

کد کاربری :

f24-13154

تاریخ عضویت :

18 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

انواع توری سایر لوله ها پروفیل تجهیزات و ماشین آلات استیل لوله مانیسمان ...

کد کاربری :

f24-796

تاریخ عضویت :

25 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) انواع توری سیم و سایر مفتول ها شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-15565

تاریخ عضویت :

09 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

البرز - فرديس

کارخانه :

انواع توری استیل

خدمات بازرگانی :

استیل انواع توری فلزات رنگی فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-12616

تاریخ عضویت :

16 آبان، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی انواع توری ورق گرم (سیاه) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4132

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

تولیدات و مصنوعات فلزی انواع توری

کد کاربری :

f24-12811

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

پروفیل ورق گالوانیزه و رنگی نبشی ناودانی ورق اسید شویی پروفیل z(پرلین) ...

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله آبرسانی

کد کاربری :

f24-3361

تاریخ عضویت :

11 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار انواع توری

کد کاربری :

f24-14795

تاریخ عضویت :

18 دی، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات میلگرد ساده انواع توری

کد کاربری :

f24-14394

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ساده نبشی سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-12195

تاریخ عضویت :

24 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار نبشی انواع توری

کد کاربری :

f24-4706

تاریخ عضویت :

23 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی انواع توری

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-13807

تاریخ عضویت :

12 تیر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-11700

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها انواع توری پروفیل

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) لوله داربستی میلگرد آجدار لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-11377

تاریخ عضویت :

27 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-13359

تاریخ عضویت :

23 اسفند، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری قوطی ستونی ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد آجدار ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-14431

تاریخ عضویت :

02 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - رئ

کارخانه :

انواع توری

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-12992

تاریخ عضویت :

21 دی، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-12263

تاریخ عضویت :

07 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد ساده

خدمات بازرگانی :

استیل انواع توری قوطی ستونی پروفیل z(پرلین) تیرآهن (IPE) تیرآهن لانه زنبوری ...

کد کاربری :

f24-7249

تاریخ عضویت :

02 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-15041

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - شميرانات

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات استیل انواع توری پروفیل قوطی ستونی لوله مانیسمان ...

کد کاربری :

f24-12622

تاریخ عضویت :

17 آبان، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

انواع توری لوله داربستی پروفیل z(پرلین)

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) پروفیل نبشی ورق گرم (سیاه) انواع توری ...

کد کاربری :

f24-15216

تاریخ عضویت :

16 فروردین، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها تیرآهن (IPE) لوله گاز رسانی لوله مبلی میلگرد آجدار ...

×