کد کاربری :

f24-10936

تاریخ عضویت :

02 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) نبشی استیل فرو آلیاژها ...

کد کاربری :

f24-16024

تاریخ عضویت :

17 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها مواد معدنی

کد کاربری :

f24-15961

تاریخ عضویت :

08 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فرو آلیاژها مواد معدنی ...

کد کاربری :

f24-5589

تاریخ عضویت :

30 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار نبشی فرو آلیاژها فلزات غیر آهنی شمش و تختال

کد کاربری :

f24-16292

تاریخ عضویت :

20 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-5298

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

فلزات آلیاژی فرو آلیاژها تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-12073

تاریخ عضویت :

27 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری قوطی ستونی تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل ...

کد کاربری :

f24-16908

تاریخ عضویت :

11 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-16184

تاریخ عضویت :

06 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان شمالي - اسفراين

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-15905

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

میلگرد آجدار شمش و تختال نبشی

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها سایر شمش و تختال نبشی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-16430

تاریخ عضویت :

09 مهر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال تیرآهن (IPE) قراضه و ضایعات میلگرد آجدار میلگرد ساده فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-15842

تاریخ عضویت :

22 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها لوله صنعتی سایر

کد کاربری :

f24-16932

تاریخ عضویت :

14 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

فرو آلیاژها

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-16074

تاریخ عضویت :

23 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی قراضه و ضایعات تولیدات و مصنوعات فلزی شمش و تختال فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-15925

تاریخ عضویت :

03 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-14769

تاریخ عضویت :

12 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال فرو آلیاژها میلگرد ساده ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-5242

تاریخ عضویت :

20 آذر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد معدنی قراضه و ضایعات فرو آلیاژها شمش و تختال

کد کاربری :

f24-16778

تاریخ عضویت :

24 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها شمش و تختال

کد کاربری :

f24-16663

تاریخ عضویت :

11 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها شمش و تختال

کد کاربری :

f24-16284

تاریخ عضویت :

19 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال تجهیزات و ماشین آلات تیرآهن (IPE) فرو آلیاژها مواد معدنی میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-16273

تاریخ عضویت :

18 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

كرمان - بافت

کارخانه :

فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-10618

تاریخ عضویت :

08 آبان، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن (IPE) شمش و تختال فلزات آلیاژی پروفیل میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-16151

تاریخ عضویت :

03 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-8863

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال میلگرد آجدار فرو آلیاژها قراضه و ضایعات مواد معدنی

کد کاربری :

f24-12403

تاریخ عضویت :

04 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-13962

تاریخ عضویت :

03 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها میلگرد آجدار تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-11953

تاریخ عضویت :

06 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی فرو آلیاژها

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) ورق قلع اندود (تین پلیت)

کد کاربری :

f24-16959

تاریخ عضویت :

18 آذر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خوزستان - اهواز

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی شمش و تختال فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-16931

تاریخ عضویت :

14 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

-

کارخانه :

فرو آلیاژها

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها

کد کاربری :

f24-9828

تاریخ عضویت :

11 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) ...

خدمات بازرگانی :

لوله داربستی لوله مانیسمان لوله گالوانیزه لوله صنعتی لوله گاز رسانی سایر لوله ها

×