تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-9289

تاریخ عضویت :

16 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

فلزات رنگی

خدمات بازرگانی :

فلزات رنگی

کد کاربری :

f24-16256

تاریخ عضویت :

14 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات میلگرد آجدار میلگرد ساده میلگرد کلاف مواد معدنی

کد کاربری :

f24-14362

تاریخ عضویت :

20 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-16434

تاریخ عضویت :

10 مهر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-14822

تاریخ عضویت :

23 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار سایر لوله ها پروفیل

کد کاربری :

f24-12631

تاریخ عضویت :

18 آبان، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3861

تاریخ عضویت :

27 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-13122

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد آجدار میلگرد ساده

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار انواع توری

کد کاربری :

f24-12072

تاریخ عضویت :

27 تیر، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-2549

تاریخ عضویت :

21 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-2707

تاریخ عضویت :

27 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-13571

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

انواع توری پروفیل نبشی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-10742

تاریخ عضویت :

01 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3811

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4727

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-6284

تاریخ عضویت :

07 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد آجدار

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-14055

تاریخ عضویت :

22 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

آدرس :

-

کد کاربری :

f24-1983

تاریخ عضویت :

08 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-808

تاریخ عضویت :

26 آذر، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

آدرس :

-

کد کاربری :

f24-9210

تاریخ عضویت :

13 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-10665

تاریخ عضویت :

18 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

آدرس :

-

×