درخواست خرید انواع لوله - RFQ-34745

دسته محصولات :

انواع لوله

پشت 14 میل و ضخامت 3 میل 10 شاخه پشت 16 میل ضخامت 3 میل 12 شاخه پشت 20 میل ضخامت 2 میل 8 شاخه

04 شهریور، 1399