اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد اولیه خام
21 دی، 1401 4 ماه پیش

خریدار نرمه گندله

نرمه گندله تا 10 هزارتن با عیار 65 خریداریم.

×