اطمینان فولاد نصف جهان

احمد مشکل گشا

63%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

ورق 5میل عرض1500

×