آهن سناتور (شرکت فرا آهن زنده رود)

کاظمی

62%
جزئیات...
ورق اسید شویی
27 آذر، 1401 3 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق 3/3 ، 3/4 ، 3/5اسید شویی فقط w یا dd خریداریم.

×