درخواست خرید فلزات رنگی - RFQ-28290 - RFQ-663

دسته محصولات :

فلزات رنگی

در اصفهان

فایلهای ضمیمه :
29 اردیبهشت، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات رنگی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید