خرید ورق روغنی - RFQ-6590

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی.ضخامت 90 عرض1000 دو رول ضخامت 1 عرض 1250 دو رول فولادغرب / الماس /مبارکه ترجیحا انبار اصفهان خریداریم

09 مهر، 1401