خریدار لوله - RFQ-6584

دسته محصولات :

لوله صنعتی

خریدار لوله 2 اینچ ورق 4 به میزان 10 تن و لوله 1 اینچ ورق 3 به میزان 10 تن هستیم.

09 مهر، 1401