خرید ورق روغنی - RFQ-6549

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق روغنی با مشخصات زیر ۵۰ روغنی عرض۱۰۰۰ Ma6 ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ Ma5 ۹۰ روغنی عرض ۱۰۰۰

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید