خریدار ورق روغنی - RFQ-6548

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 1 روغنی بلند فولاد انبار اصفهان هستیم.

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید