لوله مبلی لوله صنعتی لوله داربستی
30 شهریور، 1401 1 سال پیش

خریدار لوله داربستی و صنعتی

خریدار لوله داربستی به میزان 1 تن و لوله یک دوم هم به مقدار 1 تن و لوله 4 اینچ هم به میزان 1 تن هستیم.

×