خریدار لوله داربستی و صنعتی - RFQ-6534

دسته محصولات :

لوله مبلی لوله صنعتی لوله داربستی

خریدار لوله داربستی به میزان 1 تن و لوله یک دوم هم به مقدار 1 تن و لوله 4 اینچ هم به میزان 1 تن هستیم.

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات لوله مبلی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید