خرید ورق سیاه - RFQ-6461

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق سیاه با ضخامتهای 2/5 و 3 و 4 ماهیانه به صورت ظرفیت با قیمت مناسب خریداریم.

27 شهریور، 1401