خرید ورق گرم - RFQ-6141

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۸ و۱۰ و۱۵ عرض ۱۵۰ خریداریم

02 شهریور، 1401