قراضه (ضایعات)
29 خرداد، 1401 7 ماه پیش

خریدار ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن و ویژه با قیمت مناسب هستیم.