خریدار لجن اسفنجي كلاري فاير - RFQ-3565

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خریدار لجن به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ تن

30 آبان، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید