چت
میلگرد
06 مهر، 1400 3 سال پیش

میلگرد آجدار

نیاز به یک بندیل میلگرد ۲۰ و یک بندیل میلگرد ۱۶ دارم .

×