قراضه (ضایعات)
27 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ضایعات میلگرد ساختمانی

خرید میلگرد تخریبی ساختمانی 60 سانت به بالا و خاموت تخریبی و دست دوم نقد