سیم و سایر مفتول ها
26 خرداد، 1400 2 سال پیش

کلاف مفتول

خریدار کلاف مفتول از 1/8 تا 2/10 میل 700 تن جهت صادرات

×