شرکت کوشا پیشه کارون

خانم حسینی

69%
جزئیات...
مواد معدنی
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار آهن اسفنجی شادگان بصورت نقدی هفته ای 2000 تن میباشیم.

×