لوله - RFQ-1239

دسته محصولات :

انواع لوله

ستون۷×۷ ارتفاع۴.۵ الی ۴.۷: ۵۹ عدد لوله۵: ۹۲ شاخه لوله۴: ۱۵۰ شاخه لوله۳: ۵۹ شاخه لوله۲.۵: ۲۴۵ شاخه تمام لوله ها و ستون ها گالوانیزه وضخامت۲ باشند. 09162866252

22 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع لوله