برش کاری نوین

محمد خانبابایی

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2میل با عرض های 125 و 100متر از هرکدام یک ظرفیت میباشیم.

×