بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
03 تیر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 8 و 10 آجدار عرض 1/5 st37 مبارکه از هر کدام یک ظرفیت میباشیم.

×