فولاد داتیس سپاهان (عاطفه شفیعیون) - 9739

فولاد داتیس سپاهان

عاطفه شفیعیون

39%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد داتیس سپاهان

نام مدیر عامل :

عاطفه شفیعیون

کد کاربری :

f24-9739

وب سایت :

https://ahan95.com/

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

14004638739

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

411477186845

شماره ثبت :

980020644390

توضیحات :

×