فردین - 641

نام شرکت :

فردین

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-641

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02433722043 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

زنجان ،زنجان -قطعهA27زنجان-سایت آهن فروشان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33722043

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×