فروش ورق (کهوری) - 4696

نام شرکت :

فروش ورق

نام مدیر عامل :

کهوری

کد کاربری :

f24-4696

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)