صنایع ذوب آذرخش - 399

نام شرکت :

صنایع ذوب آذرخش

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-399

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02146139453
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش