آگهی های خرید آراد فولاد نوین آرسین (داریوش زیدی)

ورق روغنی (سرد)
30 شهریور، 1401

خرید ورق روغنی

خرید ورق روغنی با مشخصات زیر ۵۰ روغنی عرض۱۰۰۰ Ma6 ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ Ma5 ۹۰ روغنی عرض ۱۰۰۰

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1401

خرید ورق روغنی

ورق روغنی با ابعاد زیر خریداریم ضخامت 1/5 عرض 125 تک رول ضخامت 50 عرض 125 تک رول

ورق روغنی (سرد)
21 شهریور، 1401

خریدار ورق روغنی درجه 1 و 2

خریدار ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۲۵ درجه یک و دو

ورق روغنی (سرد)
09 مرداد، 1401

خرید ورق روغنی

ورق ۹۰عرض ۹۱۳ درجه یک خریداریم

ورق روغنی (سرد)
09 مرداد، 1401

خریدار روغنی

💥خریدار ورق ۹۰عرض ۹۱۳ درجه یک

ورق روغنی (سرد)
05 تیر، 1401

خریدار روغنی

خریدار ورق روغنی ۶۰ عرض ۱۲۵ ظرفیت

آخرین درخواست خرید فولاد 24