آهن نوروی نوروزی - 1997

آهن نوروی نوروزی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن نوروی نوروزی

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1997

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166671294
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

(نرم و خوش تراش مناسب کشش (ترانسی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

(نرم و خوش تراش مناسب کشش (ترانسی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

مشخصات:

(نرم و خوش تراش مناسب کشش (ترانسی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

(نرم و خوش تراش مناسب کشش (ترانسی

فایل های ضمیمه :
×