سنگین فلز (حبیب عزت زاده) - 1874

سنگین فلز

حبیب عزت زاده

29%
جزئیات...
نام شرکت :

سنگین فلز

نام مدیر عامل :

حبیب عزت زاده

کد کاربری :

f24-1874

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166670837
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×