آگهی های خرید اسکان فولاد سپهر (مسعودی)

ورق گرم (سیاه)
07 آذر، 1401

خریدار انواع ورق سیاه

خریدار ورق به ضخامت های 2، 3، 4، 5 و 6 با عرض مختلف برای تولید هستیم

ورق گرم (سیاه)
07 آذر، 1401

خریدار ورق ST52

خریدار ورق 2 میل St52 می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1401

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق گرم 6 و 8 و 10 با عرض 1500 گرید st37 خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
10 آبان، 1401

خرید ورق رنگی

ورق 60 رنگی فولاد رئال 9016 سفید عرض 125 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
07 آبان، 1401

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت 1 عرض بلند ظرفیت فولاد غرب و 2 /2.5/3 میل st22 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
07 آبان، 1401

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت 1 عرض بلند ظرفیت فولاد غرب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
02 آبان، 1401

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با مشخصات زیر میباشیم: ورق ST22 ضخامت 3 یک ظرفیت ورق 2 و 2/5 میل با عرض 1/25 هر کدام یک ظرفیت .

ورق گرم (سیاه)
24 مهر، 1401

خرید ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 و 2/5 عرض 125 ظرفیت خریداریم و ورق سیاه 2 درجه دو هم خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 مهر، 1401

خرید ورق گرم

خریدار ۲ و ۳ بلند درجه یک و دو هستیم.

ورق گرم (سیاه)
20 مهر، 1401

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2.5 و 2 میل عرض 125 درجه یک و دو اصفهان

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق 1 روغنی بلند فولاد انبار اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
29 شهریور، 1401

خرید ورق سیاه

2 سیاه عرض 125 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
29 شهریور، 1401

خرید ورق st12

خریدار ورق 1 بلند st12 فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1401

خرید ورق سیاه

ورق سیاه با ضخامتهای 2/5 و 3 و 4 ماهیانه به صورت ظرفیت با قیمت مناسب خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
23 شهریور، 1401

خریدار ورق روغنی اصفهان

ورق روغنی 1 بلند فولاد ظرفیت اصفهان خریدارم

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1401

خریدار رول سیاه

2*1000 st22 3*1000 st22 2/5*1000 st22 رول سنگین خریداریم

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401

خریدار ورق st22

خریدار ورق 2/5 و 3 st22 عرض 1000

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401

خریدار ورق گرم ابعادی

ورق 3 میل ابعادی عرض های 127، 137، 143، 145 147 اصفهان st37 یا st33 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401

خریدار ورق گرم پابرش

ورق فولاد عرض 125 از ضخامت 3 تا 8 میل st37 پا برش اصفهان خریداریم

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401

خریدار ورق st 22

2*1000 st22 3*1000 st22 2/5*1000 st22 رول سنگین خریداریم

ورق روغنی (سرد)
16 شهریور، 1401

خریدار ورق st12

خریدار ورق 1 روغنی کوتاه ظرفیت های st12

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1401

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 2 تا 3 میل st22 عرض 1000

ورق گرم (سیاه)
14 شهریور، 1401

خریدار ورق st22

خریدار ورق 2 تا 3 میل st22 عرض 1000

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1401

خرید ورق گرم

خریدار ورق 6 میل عرض 90 فولاد 8 میل عرض 110 تا 115 فولاد ورق 12 و 15 گیلان هر کدام 1 ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
05 شهریور، 1401

خرید ورق گرم

ورق فولاد 4 میل عرض 125به میزان 2 ظرفیت اصفهان پا برش خریداریم

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1401

خرید ورق سیاه

ورق فولاد 4 عرض 125 3 میل فولاد عرض 150 4 میل فولاد عرض 150 رول 2.5 * 1250. St22 ظرفیت اصفهان خریدارم

ورق گرم (سیاه)
01 شهریور، 1401

خرید ورق گرم

خریدار ورق 8 میل فولاد در اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1401

خرید ورق گرم

ورق ضخامت 147 * 3 و 143 * 3 و 125 * 3 رو ل خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1401

خریدار ورق گرم

ورق 3 میل 125 سه ظرفیت150*3 فولاد خریداریم

ورق اسید شویی
29 مرداد، 1401

خریدار ورق اسید

خریدار ورق ضخامت 3 اسید شویی به میزان دو رول و ورق 4 میزان یک رول و ورق 2 به میزان یک رول هستیم.

آخرین درخواست خرید فولاد 24