صهیب خالقی - 13344

نام :

صهیب خالقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13344

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین پروژه های ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تامین پروژه های ساختمانی

×