احمد زاده (جوانه خوزستان) - 13102

احمد زاده

جوانه خوزستان

44%
جزئیات...
نام :

احمد زاده

نام تجاری :

جوانه خوزستان

کد کاربری :

f24-13102

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

جوانه خوزستان تامین انواع ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)