حميد رضا تاريوردی

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

44%
نام :

حميد رضا تاريوردی

نام تجاری :

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

کد کاربری :

f24-12905

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،ابهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فروشگاه مصالح ساختمانی آریا

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید