محمد تقی سلیمانی - 12694

محمد تقی سلیمانی

37%
جزئیات...
نام :

محمد تقی سلیمانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12694

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)