آگهی های خرید نجاتی - 12635

قراضه (ضایعات)
19 آبان، 1400 1 سال پیش

خرید ضایعات ورشو

خریدار ضایعات ورشو ، هر میزانی ، هستیم

شمش سایر فلزات
19 آبان، 1400 1 سال پیش

خریدار شمش ورشو

خریدار شمش ورشو به میزان 50 کیلو در هفته هستیم .