نام :

مهرداد محمد علی

نام تجاری :

آسکو

کد کاربری :

f24-12099

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آسکو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خدمات بازرسی واردات و صادرات

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید