آگهی های فروش پاک بازرگان فولاد نقش جهان (پاکروان)

صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 18 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۰۰ ۱۴:۱۶۱۵۰ ۱۶:۱۶۳۰۰ ۱۸:۱۷۱۰۰ ۲۰:۱۸۳۵۰ ۲۴:۱۸۹۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۴۰۰ ۱۶:۱۵۶۰۰ ۱۸:۱۶۹۰۰ ۲۰:۱۷۱۰۰ ۲۲:۱۸۵۰۰ ۲۴:۱۷۱۰۰ ۲۷:۱۷۳۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

18 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 18 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۰۰۰ ۱۴:۱۶۰۰۰ ۱۶:۱۶۰۰۰ ۱۸:۱۶۰۰۰ ۲۰: ۱۶۰۰۰ ۲۲:۱۶۰۰۰ ۲۸:۱۵۸۰۰ ۳۲:۱۵۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۱۰۰ ۱۶: ۱۷۳۵۰ ۱۸: ۱۶۹۵۰ ۲۰: ۱۶۹۵۰ ۲۲: ۱۶۸۰۰ ۲۵: ۱۷۱۵۰ ۲۸:۱۶۸۰۰ ۳۲:۱۶۹۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی

18 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 11 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۸۰۰ ۱۶:۱۵۹۰۰ ۱۸:۱۷۳۰۰ ۲۰:۱۷۴۰۰ ۲۲:۱۸۶۰۰ ۲۴:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۷۲۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 11 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۲۰۰ ۱۴:۱۵۹۰۰ ۱۶:۱۶۱۰۰ ۱۸:۱۶۱۰۰ ۲۰: ۱۵۹۰۰ ۲۸:۱۶۰۰۰ ۳۲:۱۶۰۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 11 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۵۰ ۱۴:۱۶۷۰۰ ۱۶:۱۶۸۰۰ ۱۸:۱۷۹۰۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ ۲۲:۲۰۹۵۰ ۲۴:۱۹۶۰۰ ۲۷:۱۸۵۰۰ ۳۰:☎️ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 11 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۷۵۰ ۱۸: ۱۷۴۵۰ ۲۰: ۱۷۴۵۰ ۲۲: ۱۷۲۵۰ ۲۵: ۱۷۵۰۰ ۳۲:۱۷۶۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 11 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #نیشابور #خراسان #میلگرد میلگرد نیشابور کارخانه : ۱۷۳۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️سایز موجود در کارخانه ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

11 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 10 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #تیر_آهن #نرمال تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۵۸۰۰ ۱۶:۱۵۹۰۰ ۱۸:۱۷۳۰۰ ۲۲:۱۸۶۰۰ ۲۴:۱۸۶۰۰ ۳۰:۱۶۸۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار یکشنبه 10 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #میلگرد #نرمال میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۶۲۰۰ ۱۴:۱۵۹۰۰ ۱۶:۱۶۱۰۰ ۱۸:۱۶۱۰۰ ۲۰: ۱۵۹۰۰ ۲۸:۱۶۰۰۰ ۳۲:۱۶۰۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار یکشنبه 10 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #نیشابور #خراسان #میلگرد میلگرد نیشابور کارخانه : ۱۷۳۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️سایز موجود در کارخانه ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 10 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۸۵۰ ۱۴:۱۶۷۵۰ ۱۶:۱۶۸۵۰ ۱۸:۱۸۱۵۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ ۲۲:☎️ ۲۴:☎️ ۲۷:۱۸۵۰۰ ۳۰:۱۹۸۵۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار یکشنبه 10 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۵۰ ۱۴: ۱۷۴۵۰ ۱۶: ۱۷۷۵۰ ۱۸: ۱۷۴۵۰ ۲۰: ۱۷۴۵۰ ۲۲: ۱۷۲۵۰ ۲۵: ۱۷۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

10 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) شنبه 09 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۵۵۰ ۱۴:۱۶۷۵۰ ۱۶:۱۶۸۵۰ ۱۸:۱۸۰۵۰ ۲۰:۱۸۳۰۰ ۲۲:۲۰۳۰۰ ۲۴:۲۰۳۰۰ ۲۷:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۹۷۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

09 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار شنبه 09 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۸۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۰۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

09 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) چهارشنبه 06 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:۱۵۶۰۰ ۱۴:۱۶۹۰۰ ۱۶:۱۶۹۰۰ ۱۸:۱۸۲۰۰ ۲۰:۱۸۴۰۰ ۲۲:۲۰۸۰۰ ۲۴:۱۹۹۰۰ ۲۷:۱۸۴۰۰ ۳۰:۱۹۶۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

06 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار چهارشنبه 06 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۷۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۰۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

06 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 05 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ #ذوب_آهن #تیر_آهن تیرآهن ذوب آهن اصفهان: ۱۴:۱۷۰۰۰ ۱۶:۱۷۰۰۰ ۱۸:۱۸۱۰۰ ۲۰:۱۸۵۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

05 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 05 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۸۱۰۰ ۱۴: ۱۷۴۰۰ ۱۶: ۱۷۸۰۰ ۱۸: ۱۷۴۰۰ ۲۰: ۱۷۴۰۰ ۲۲: ۱۷۱۵۰ ۲۵: ۱۷۴۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی ۰۳۱-۳۳۸۶۱۱۳۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۴۰۲،۰۳ ۰۳۱-۳۳۸۶۵۹۲۶،۲۷

05 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 04 مرداد

💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ #ذوب_آهن #میلگرد میلگرد ذوب آهن اصفهان: ۱۲: ۱۷۷۵۰ ۱۴: ۱۷۱۰۰ ۱۶: ۱۷۵۰۰ ۱۸: ۱۷۱۰۰ ۲۰: ۱۷۰۵۰ ۲۲: ۱۶۸۰۰ ۲۵: ۱۷۱۰۰ 💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️ ✅قیمت ها با تایید واحد فروش ⚠️بندلی داخل انبار اصفهان +۱۰۰ تومان ❌اعلام تخفیف تلفنی همراه صورت ⛔️فروش با فاکتور رسمی 031-33861133 031-33873311

04 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 03 مرداد

تیرآهن ذوب آهن 14:16350 16:16500 18:17900 فروش با تایید لحظه ای فروش فقط با فاکتور رسمی برای اطلاع لحظه ای از قیمت ها با ما در تماس باشید 031-33873311 031-33861133 یا ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید https://t.me/pakbazargan Instagram:pakbazarganfoolad

03 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار یکشنبه 03 مرداد

میلگرد ذوب آهن: 12:17700 14:16900 16:17400 18:17000 20:16950 22:16700 25:17000 با تایید لحظه ای فروش فقط با فاکتور رسمی برای اطلاع بهتز از اخرین قیمت تماس حاصل فرمایید 031-33873311 031-33861133 یا مارا در اینستاگرام یا تلگرام به نشانی https://t.me/pakbazargan Instagram:pakbazarganfoolad

03 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار شنبه 02 مرداد

میلگرد نیشابور کارخانه 16600

02 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) شنبه 02 مرداد

تیر آهن ذوب آهن اصفهان: ۱۲:☎️ ۱۴:☎️ ۱۶:☎️ ۱۸:☎️ ۲۰:☎️ ۲۲:☎️ ۲۴:☎️ ۲۷:☎️

02 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار شنبه 02 مرداد

میلگرد ذوب آهن اصفهان ۱۲:☎️ ۱۴:☎️ ۱۶:☎️ ۱۸:☎️ ۲۰:☎️ ۲۲:☎️ ۲۵:☎️

02 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 29 تیر

تیر نرمال ذوب آهن: 12:14300 14:15300 16:15500 18:17000 20:17100 22:18100 24:17800 27:16500 30:16300

29 تیر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 29 تیر

تیر آهن ذوب آهن اصفهان: 12:15300 14:16300 16:16450 18:17750 20:18100 22:19250 24:19200 27:18050 30:19000

29 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 29 تیر

میلگرد نرمال ذوب آهن اصفهان 20:15100 22:15100

29 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 29 تیر

میلگرد ذوب آهن اصفهان 12:17600 14:16800 16:17450 18:16800 20:16800 22:16600 25:16800 28:16750 32:16950

29 تیر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید