نام :

نورالدین دبیری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11888

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مدرس دانشگاه . مشاوره جهت را ه اندازی کارخانجات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گلستان ،گرگان دانشگاه گلستان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مشاوره جهت راه اندازی کارخانه های فولادی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید