آگهی های فروش فولاد پایدار فیدار (صفری)

صورت بار قوطی و پروفیل سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار نبشی سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 30 آذر

فولاد پایدار فیدار فروش انواع محصولات آهن و فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری ۰۲۱۴۴۲۸۸۸۲۱

30 آذر، 1400
ناودانی پنجشنبه 27 آبان

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

27 آبان، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی پنجشنبه 27 آبان

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

27 آبان، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل پنجشنبه 27 آبان

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

27 آبان، 1400
صورت بار ناودانی شنبه 27 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

27 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 27 آبان

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

27 آبان، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 23 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

23 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل دوشنبه 22 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

22 شهریور، 1400
صورت بار ناودانی یکشنبه 21 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

21 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل شنبه 20 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

20 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل چهارشنبه 17 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

17 شهریور، 1400
صورت بار ناودانی دوشنبه 15 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

15 شهریور، 1400
صورت بار میلگرد آجدار دوشنبه 15 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

15 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 15 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

15 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 09 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

09 شهریور، 1400
صورت بار نبشی یکشنبه 07 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

07 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل پنجشنبه 04 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

04 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 03 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

03 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 01 شهریور

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

01 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 31 مرداد

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

31 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار یکشنبه 31 مرداد

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

31 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 31 مرداد

"فولاد پایدار فیدار فروش انواع مقاطع فولادی ورق گرم. گالوانیزه .روغنی . تیراهن. میلگرد. قوطی و پروفیل . نبشی و ناودانی خدمات برش و پانچ و خمکاری 09123444957 02144288821"

31 مرداد، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید