کلانی (جهان بار) - 11504

نام :

کلانی

نام تجاری :

جهان بار

کد کاربری :

f24-11504

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل باربری جهانبار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل جهانبار

×