آریا صنعت کرن

علیرضایی

60%
جزئیات...

اعلام موجودی آریا صنعت کرن (علیرضایی) - 11139

پروفیل
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 29 شهریور (کد : 27855)

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

پروفیل z(پرلین)
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار پروفیل زد 20 شهریور (کد : 26988)

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

ورق گالوانیزه و رنگی
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 14 شهریور (کد : 26456)

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

پروفیل
13 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 13 شهریور (کد : 26402)

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی
13 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 13 شهریور (کد : 26401)

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

استیل
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار استیل 10 شهریور (کد : 26145)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

پروفیل z(پرلین)
09 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار پروفیل زد 09 شهریور (کد : 26082)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق روغنی (سرد)
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 08 شهریور (کد : 25789)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق گالوانیزه و رنگی
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 06 شهریور (کد : 25417)

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 شهریور (کد : 25290)

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

ورق گالوانیزه و رنگی
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 شهریور (کد : 25181)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

ورق روغنی (سرد)
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 شهریور (کد : 25180)

0.6*1000 ST14

ورق گالوانیزه و رنگی
01 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 01 شهریور (کد : 25054)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل "

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 مرداد (کد : 24886)

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949

ورق روغنی (سرد)
24 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 24 مرداد (کد : 24771)

0.6*1000 ST12 2.5*1250 ST12 موجودی ورق روغنی

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 مرداد (کد : 24465)

ورق گالوانیزه

ورق روغنی (سرد)
27 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 تیر (کد : 21568)

0.6*1000*ST12 0.5*1000* چینی 0.6*1000*چینی

×