ورق گرم (سیاه)

قیمت ورق سیاه کاویان
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق سیاه 8 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
8 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
-
2 ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
10 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
0
17 دی، 1399
3 ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
10 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,100
20 مهر، 1400
4 ورق سیاه 12 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
12 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
0
25 بهمن، 1399
5 ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
12 1.5*6 شیت کارخانه
25,400
28 مهر، 1400
6 ورق سیاه 15 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
15 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
27,400
09 شهریور، 1400
7 ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
15 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,700
28 مهر، 1400
8 ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
20 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
24,600
27 مهر، 1400
9 ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
20 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
26,100
28 مهر، 1400
10 ورق سیاه 25 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
25 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
24,600
27 مهر، 1400
11 ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
25 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,000
28 مهر، 1400
12 ورق سیاه 30 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
30 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
24,600
27 مهر، 1400
13 ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
30 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,000
28 مهر، 1400
14 ورق سیاه 35 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
35 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
24,600
27 مهر، 1400
15 ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
35 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,000
28 مهر، 1400
16 ورق سیاه 40 شیت 1.25*6 کاویان
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : ۶*۱.۲۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
40 ۶*۱.۲۵ شیت انبار اهواز
24,600
27 مهر، 1400
17 ورق سیاه 40 شیت 1.5*6 کاویان
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : ۶*۱.۵ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
40 ۶*۱.۵ شیت انبار اهواز
25,000
28 مهر، 1400
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۲ ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۲ عرض ۱ رول بنگاه اصفهان
29,100
08 شهریور، 1400
2 ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۲ ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۲ عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان
27,500
17 شهریور، 1400
3 ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
2.5 عرض 1 رول بنگاه اصفهان
0
17 اسفند، 1399
4 ورق سیاه 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
2.5 عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان
25,000
17 شهریور، 1400
5 ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۳ ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۳ عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
24,700
17 شهریور، 1400
6 ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : ۳ ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
۳ عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
25,000
17 شهریور، 1400
7 ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
4 عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
25,900
13 شهریور، 1400
8 ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
4 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
25,000
17 شهریور، 1400
9 ورق سیاه 5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
5 عرض ۱.۲۵ رول بنگاه اصفهان
25,300
24 مرداد، 1400
10 ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول محل تحویل : کارخانه
5 عرض 1.5 رول کارخانه
25,900
17 شهریور، 1400
11 ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
5 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
24,400
28 مهر، 1400
12 ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
6 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
25,800
17 شهریور، 1400
13 ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
6 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
24,600
28 مهر، 1400
14 ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
8 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
25,800
17 شهریور، 1400
15 ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
8 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
25,000
28 مهر، 1400
16 ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
10 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
26,700
17 شهریور، 1400
17 ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
10 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
25,000
28 مهر، 1400
18 ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : عرض ۱.۵ حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
12 عرض ۱.۵ رول بنگاه اصفهان
25,700
17 شهریور، 1400
19 ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
12 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
25,000
28 مهر، 1400
20 ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان
25,800
17 شهریور، 1400
21 ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 1.5*6 شیت بنگاه اصفهان
25,700
28 مهر، 1400
22 ورق سیاه 15 شیت1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
15 6*1 شیت بنگاه اصفهان
23,700
06 شهریور، 1400
23 ورق سیاه 20 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
20 6*1 شیت بنگاه اصفهان
23,500
31 شهریور، 1400
24 ورق سیاه 25 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
25 6*1 شیت بنگاه اصفهان
23,500
31 شهریور، 1400
25 ورق سیاه 30 شیت 1*6 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : 6*1 حالت : شیت محل تحویل : بنگاه اصفهان
30 6*1 شیت بنگاه اصفهان
23,500
31 شهریور، 1400
قیمت ورق سیاه اکسین
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
8 ۶*۲ شیت انبار اهواز
36,900
08 شهریور، 1400
2 ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
10 ۶*۲ شیت انبار اهواز
31,900
17 شهریور، 1400
3 ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
10 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
0
09 اسفند، 1399
4 ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
12 ۶*۲ شیت انبار اهواز
31,400
17 شهریور، 1400
5 ورق سیاه 12 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
12 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
0
09 اسفند، 1399
6 ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
15 ۶*۲ شیت انبار اهواز
31,900
17 شهریور، 1400
7 ورق سیاه 15 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 15 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
15 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
24,000
23 مرداد، 1400
8 ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
20 ۶*۲ شیت انبار اهواز
30,900
17 شهریور، 1400
9 ورق سیاه 20 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
20 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
25,200
23 مرداد، 1400
10 ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
25 ۶*۲ شیت انبار اهواز
29,600
17 شهریور، 1400
11 ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 25 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
25 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
0
04 اسفند، 1399
12 ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
30 ۶*۲ شیت انبار اهواز
29,600
17 شهریور، 1400
13 ورق سیاه 30 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 30 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
30 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
23,200
23 مرداد، 1400
14 ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
35 ۶*۲ شیت انبار اهواز
29,600
17 شهریور، 1400
15 ورق سیاه 35 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 35 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
35 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
27,000
23 مرداد، 1400
16 ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : ۶*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
40 ۶*۲ شیت انبار اهواز
29,200
17 شهریور، 1400
17 ورق سیاه 40 شیت 12*2 اکسین
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : ۱۲*۲ حالت : شیت محل تحویل : انبار اهواز
40 ۱۲*۲ شیت انبار اهواز
27,500
23 مرداد، 1400
18 ورق سیاه 45 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 45 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
45 6*2 شیت کارخانه
31,400
08 شهریور، 1400
19 ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
50 6*2 شیت کارخانه
28,700
08 شهریور، 1400