قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
34,100
28 فروردین، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
3 ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.35 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.35 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
4 ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.35 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.35 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
5 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
33,000
28 فروردین، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
33,000
28 فروردین، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
31,300
28 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱ رول کارخانه ST22
31,300
28 فروردین، 1400
9 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
30,000
28 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
30,000
28 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,500
28 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,500
28 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
28,500
28 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,500
28 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,600
28 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,700
28 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,400
28 فروردین، 1400
18 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,300
28 فروردین، 1400
19 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,500
28 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,500
28 فروردین، 1400
21 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
22 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
23 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,800
28 فروردین، 1400
24 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,800
28 فروردین، 1400
25 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,400
28 فروردین، 1400
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
31,300
21 فروردین، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
31,300
21 فروردین، 1400
3 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,800
28 فروردین، 1400
4 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,800
28 فروردین، 1400
5 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
6 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.55 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
7 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,300
28 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
28,300
28 فروردین، 1400
9 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,500
28 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,500
28 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,100
28 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,300
28 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,300
28 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,000
28 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,000
28 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,700
28 فروردین، 1400
18 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,700
28 فروردین، 1400
19 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
21 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,500
28 فروردین، 1400
22 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
25,500
28 فروردین، 1400
23 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
24 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
25 ورق گالوانیزه 3 عرض 1 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
26 ورق گالوانیزه 3 عرض 1.25 تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت گرید محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
31,000
22 فروردین، 1400
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
31,000
22 فروردین، 1400
3 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.45 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
-
4 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.45 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
-
5 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
29,500
28 فروردین، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
29,500
28 فروردین، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.55 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
0
10 اسفند، 1399
8 ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.55 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
-
9 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
28,000
28 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
28,000
28 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
27,200
28 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
27,200
28 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
26,800
28 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
26,800
28 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
0.9 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
26,900
28 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
0.9 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
26,900
28 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
1 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
26,800
28 فروردین، 1400
18 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
26,800
28 فروردین، 1400
19 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
26,500
28 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
26,500
28 فروردین، 1400
21 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
26,900
28 فروردین، 1400
22 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
1.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
26,900
28 فروردین، 1400
23 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
2 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
25,300
28 فروردین، 1400
24 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
2 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
25,300
28 فروردین، 1400
25 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول گرید : ST22
2.5 عرض ۱ رول ST22 کارخانه
25,200
28 فروردین، 1400
26 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول گرید : ST22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول ST22 کارخانه
25,200
28 فروردین، 1400
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
3 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
29,900
28 فروردین، 1400
4 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
29,900
28 فروردین، 1400
5 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
28,400
28 فروردین، 1400
6 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,400
28 فروردین، 1400
7 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,600
28 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,600
28 فروردین، 1400
9 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,300
28 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,200
28 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,400
28 فروردین، 1400
12 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,400
28 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
27,100
28 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,100
28 فروردین، 1400
15 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
26,800
28 فروردین، 1400
16 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
26,800
28 فروردین، 1400
17 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
0
15 بهمن، 1399
18 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
0
09 اسفند، 1399
19 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
25,600
28 فروردین، 1400
20 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 خودرو شهرکرد
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,600
28 فروردین، 1400
قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 25 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
2 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
3 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
-
4 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
5 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ نارنجی رول کارخانه
-
6 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
-
7 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
35,000
25 فروردین، 1400
8 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1 رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض 1 نارنجی رول کارخانه
0
10 بهمن، 1399
9 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
34,500
25 فروردین، 1400
10 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
34,000
25 فروردین، 1400
11 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قهوه ای سوخته رول کارخانه
0
13 اسفند، 1399
12 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
35,000
25 فروردین، 1400
13 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ پرتغالی رول کارخانه
34,500
25 فروردین، 1400
14 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ پرتغالی رول کارخانه
-
15 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
16 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
17 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قهوه ای سوخته رول کارخانه
-
18 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
19 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ قهوه ای رول کارخانه
-
20 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ قهوه ای رول کارخانه
-
21 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
22 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
23 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
24 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
25 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
26 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
27 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
28 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
29 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
-
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروز رسانی : 06 دی، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
2 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
3 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
4 ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.45 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
5 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
6 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
28,800
06 دی، 1399
7 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
8 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
9 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
10 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
11 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
12 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
13 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
14 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
15 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
16 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
2 ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
3 ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
4 ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
آخرین بروز رسانی : 02 دی، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق رنگی سبز 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سبز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ سبز رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
2 ورق رنگی سبز روشن 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سبز روشن حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ سبز روشن رول کارخانه
-
3 ورق رنگی سفید یخچالی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
32,200
02 دی، 1399
4 ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
32,200
02 دی، 1399
5 ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
32,200
02 دی، 1399
6 ورق رنگی زرد 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : زرد حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ زرد رول کارخانه
-
7 ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
32,400
02 دی، 1399
8 ورق رنگی قهوه ای روشن 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای روشن حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ قهوه ای روشن رول کارخانه
36,200
02 دی، 1399
9 ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ قهوه ای سوخته رول کارخانه
-
10 ورق رنگی پرتغالی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : پرتقالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ پرتقالی رول کارخانه
-
11 ورق رنگی سفالی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.48 عرض ۱.۲۵ سفالی رول کارخانه
-
12 ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سبز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سبز رول کارخانه
-
13 ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
14 ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
15 ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
16 ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد بهمن
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس
آخرین بروز رسانی : 02 دی، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق رنگی آبی 0.35 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.35 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.35 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
2 ورق رنگی آبی 0.4 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
3 ورق رنگی آبی 0.45 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.45 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.45 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
4 ورق رنگی آبی 0.5 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
5 ورق رنگی آبی 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
6 ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
7 ورق رنگی سبز 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سبز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سبز رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
8 ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
9 ورق رنگی قرمز 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
10 ورق رنگی پرتغالی 0.5 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : پرتقالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ پرتقالی رول کارخانه
32,600
02 دی، 1399
11 ورق رنگی قرمز 0.55 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.55 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.55 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
-
12 ورق رنگی آبی 0.6 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
13 ورق رنگی آبی 0.6 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
14 ورق رنگی آبی 0.7 عرض1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
15 ورق رنگی آبی 0.8 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.8 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
16 ورق رنگی آبی 0.9 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.9 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
17 ورق رنگی آبی 1 عرض1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
1 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
قیمت ورق گالوانیزه سمنان
آخرین بروز رسانی : 02 دی، 1399
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
2 ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
3 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
4 ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
5 ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.48 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
6 ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.48 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.48 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
7 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
27,200
02 دی، 1399
8 ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
24,700
02 دی، 1399
9 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST22
24,200
02 دی، 1399
10 ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
24,200
02 دی، 1399
11 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
12 ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,400
01 دی، 1399
13 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,400
01 دی، 1399
14 ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
15 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
16 ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 0.9 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
0.9 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,400
01 دی، 1399
17 ورق گالوانیزه 1 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,400
01 دی، 1399
18 ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
19 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
20 ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,400
01 دی، 1399
21 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
25,900
01 دی، 1399
22 ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
23 ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
24 ورق گالوانیزه 2 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
25 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-
26 ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 سمنان
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST22
-
27 ورق گالوانیزه 3 عرض 1 سمنان
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST22
3 عرض ۱ رول کارخانه ST22
-