ورق قلع اندود (تین پلیت)

ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت
ضخامت (mm) : 0.17 ابعاد (m) : 801*924 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.17 801*924 شیت کارخانه
-
2 قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه 925*801 شیت
ضخامت (mm) : 0.17 ابعاد (m) : 925*801 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.17 925*801 شیت کارخانه
-
3 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 793*797 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 793*797 شیت کارخانه
-
4 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 766*862 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 766*862 شیت کارخانه
-
5 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 766*867 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 766*867 شیت کارخانه
-
6 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 822*925 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 822*925 شیت کارخانه
-
7 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه 822*926 شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 822*926 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 822*926 شیت کارخانه
-
8 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 886*942 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 886*942 شیت کارخانه
-
9 قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 920*942 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 920*942 شیت کارخانه
-
10 قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت
ضخامت (mm) : 0.19 ابعاد (m) : 866*942 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.19 866*942 شیت کارخانه
-
11 قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت
ضخامت (mm) : 0.22 ابعاد (m) : 800*626 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.22 800*626 شیت کارخانه
-
12 قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت
ضخامت (mm) : 0.23 ابعاد (m) : 902*614 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.23 902*614 شیت کارخانه
-
13 قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت
ضخامت (mm) : 0.23 ابعاد (m) : 910*614 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.23 910*614 شیت کارخانه
-
14 قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت
ضخامت (mm) : 0.23 ابعاد (m) : 986*618 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.23 986*618 شیت کارخانه
-
15 قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت
ضخامت (mm) : 0.25 ابعاد (m) : 765*765 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.25 765*765 شیت کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 765*765 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 765*765 شیت کارخانه
-
2 قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت
ضخامت (mm) : 0.17 ابعاد (m) : 765*765 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.17 765*765 شیت کارخانه
-
3 قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت
ضخامت (mm) : 0.17 ابعاد (m) : 801*924 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.17 801*924 شیت کارخانه
-
4 قلع اندود 0.18 توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت
ضخامت (mm) : 0.18 ابعاد (m) : 801*924 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه
0.18 801*924 شیت کارخانه
-