ورق روغنی (سرد)

قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق روغنی 0.4 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,330
02 تیر، 1400
2 ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
29,930
23 شهریور، 1400
3 ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,409
23 شهریور، 1400
4 ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,131
23 شهریور، 1400
5 ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
6 ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
7 ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,779
23 شهریور، 1400
8 ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,687
23 شهریور، 1400
9 ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,594
23 شهریور، 1400
10 ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,501
23 شهریور، 1400
11 ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,409
23 شهریور، 1400
12 ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,316
23 شهریور، 1400
13 ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
14 ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,131
23 شهریور، 1400
15 ورق روغنی 1.2 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1.2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.2 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,521
17 شهریور، 1400
16 ورق روغنی 1.2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1.2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,428
17 شهریور، 1400
17 ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,335
23 شهریور، 1400
18 ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,243
23 شهریور، 1400
19 ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱ رول کارخانه ST12
28,818
23 شهریور، 1400
20 ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
29,096
17 شهریور، 1400
قیمت ورق روغنی هفت الماس
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق روغنی 0.4 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.4 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,610
23 خرداد، 1400
2 ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,610
23 خرداد، 1400
3 ورق روغنی 0.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
4 ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
5 ورق روغنی 0.6 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,038
23 شهریور، 1400
6 ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,038
23 شهریور، 1400
7 ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,594
23 شهریور، 1400
8 ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,501
23 شهریور، 1400
9 ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,409
23 شهریور، 1400
10 ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,316
23 شهریور، 1400
11 ورق روغنی 0.9 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
12 ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,131
23 شهریور، 1400
13 ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,038
23 شهریور، 1400
14 ورق روغنی 1 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
25,945
23 شهریور، 1400
15 ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,872
23 شهریور، 1400
16 ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,779
23 شهریور، 1400
17 ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,150
23 شهریور، 1400
18 ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,057
23 شهریور، 1400
19 ورق روغنی 2 عرض 1 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱ رول کارخانه ST12
28,633
23 شهریور، 1400
20 ورق روغنی 2 عرض 1.25 هفت الماس
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
28,447
23 شهریور، 1400
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,501
23 شهریور، 1400
2 ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,594
23 شهریور، 1400
3 ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,316
23 شهریور، 1400
4 ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,316
23 شهریور، 1400
5 ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض 1 رول کارخانه ST12
26,872
23 شهریور، 1400
6 ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 عرض 1.25 رول کارخانه ST12
26,779
23 شهریور، 1400
7 ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,057
23 شهریور، 1400
8 ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,965
23 شهریور، 1400
9 ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,872
23 شهریور، 1400
10 ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,779
23 شهریور، 1400
11 ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱ رول کارخانه ST12
26,316
23 شهریور، 1400
12 ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
26,223
23 شهریور، 1400
13 ورق روغنی 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.25 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,521
23 شهریور، 1400
14 ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.25 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.25 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,428
23 شهریور، 1400
15 ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
27,799
23 شهریور، 1400
16 ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
27,706
23 شهریور، 1400
17 ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱ رول کارخانه ST12
29,096
23 شهریور، 1400
18 ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
28,911
23 شهریور، 1400
19 ورق روغنی 1.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.9 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.9 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
-
20 ورق روغنی 1.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1.8 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1.8 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
-
21 ورق روغنی 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST12
-
22 ورق روغنی 1 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 1 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
1 1*2 شیت کارخانه ST12
-
23 ورق روغنی 0.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 1*2 شیت کارخانه ST12
-
24 ورق روغنی 0.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.5 1*2 شیت کارخانه ST12
-
25 ورق روغنی 0.6 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.6 1*2 شیت کارخانه ST12
-
26 ورق روغنی 0.7 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.7 1*2 شیت کارخانه ST12
-
27 ورق روغنی 0.9 شیت 1*2 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.90 ابعاد (m) : 1*2 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
0.90 1*2 شیت کارخانه ST12
-
28 ورق روغنی 2 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 1.25*2.5 حالت : شیت محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2 1.25*2.5 شیت کارخانه ST12
-
29 ورق روغنی 3 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
3 عرض ۱ رول کارخانه ST12
-
30 ورق روغنی 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST12
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST12
-