ورق اسید شویی

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروز رسانی : 29 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2 1 رول کارخانه W22
25,200
06 تیر، 1400
2 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
23,900
15 فروردین، 1400
3 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
4 ورق اسیدشویی ضخامت 2 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
5 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
-
6 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
2.5 عرض ۱ رول کارخانه W22
29,400
29 شهریور، 1400
7 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
8 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
2.5 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
9 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
3 عرض ۱ رول کارخانه W22
29,400
29 شهریور، 1400
10 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
3 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
29,400
29 شهریور، 1400
11 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3 عرض 1 رول کارخانه ST37
-
12 ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3 عرض 1.25 رول کارخانه ST37
-
13 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3.5 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
14 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 3.5 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
3.5 عرض ۱ رول کارخانه ST37
-
15 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
4 عرض ۱ رول کارخانه W22
-
16 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه W22
-
17 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
4 عرض ۱.۲۵ رول کارخانه ST37
-
18 ورق اسیدشویی ضخامت 4 عرض 0.93 متر
ضخامت (mm) : 4 ابعاد (m) : عرض 0.93 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
4 عرض 0.93 رول کارخانه ST37
-
19 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
5 عرض 1 رول کارخانه W22
-
20 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.25 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : W22
5 عرض 1.25 رول کارخانه W22
-
21 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.2 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.2 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
5 عرض 1.2 رول کارخانه ST37
-
22 ورق اسیدشویی ضخامت 5 عرض 1.33 متر
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : عرض 1.33 حالت : رول محل تحویل : کارخانه گرید : ST37
5 عرض 1.33 رول کارخانه ST37
-